Informacje

Kontakt

Nr referencyjny

Dyrektor Żłobka/06/22

Dodano

29 czerwca 2022

Miejsowość

Kraków

Drukuj

stanowisko Dyrektora Żłobka Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś” w Krakowie

Branża

Kadra zarządzająca

Nazwa stanowiska

Dyrektor Żłobka

Rodzaj pracy

praca stała

Ilość miejsc pracy

1

Ilość godzin w tygodniu

40

Opis firmy

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „ŻACZUŚ” prowadzony przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” współfinansowany jest przez Wojewodę Małopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”- edycja 2015 – Moduł 4. Żłobek „ŻACZUŚ” powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Uniwersytet Jagielloński lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych . Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Placówka znajduje się w spokojnej okolicy, oddalonej od ruchliwych ulic, w zielonej okolicy parku, na tyłach Domu Studenckiego Bydgoska 19B. Zarówno przynależący do żłobka ogrodzony teren, plac zabaw, jak i sale zostały objęte całodobowym monitoringiem. Wejście do żłobka zabezpieczone jest domofonem. Dla wygody rodziców, na terenie żłobka znajduje się wózkownia oraz poczekalnia z przewijakiem pozwalającym na przewinięcie i bezpieczne przebranie najmłodszych dzieci. Żłobek „ŻACZUŚ” spełnia najwyższe wymagania Sanepidu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym został wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 7330.2.19.2015. Żłobek jest placówką niepubliczną.

Zakres obowiązków

III. Zakres zasadniczych obowiązków wykonywanych na stanowisku: 1) Kierowanie, planowanie, organizowanie oraz kontrola nad działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka; 2) Uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka; 3) Zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka, 4) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka; 5) Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka (bez zatrudniania i zwalniania); 6) Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi; 7) Prowadzenie procesu rekrutacji dzieci i związanej z tym dokumentacji; 8) Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie; 9) Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości; 10) Ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki; 11) Praca z dziećmi w charakterze opiekuna; 12) Budowa pozytywnego wizerunku żłobka i doskonalenie standardów opieki w żłobku; 13) Realizacja innych czynności wynikających z zadań obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki.

Wymagania

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata (formalne): 1) Wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami) 2) Obywatelstwo polskie; 3) Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo); Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):   1) Opracowanie koncepcji pracy Żłobka UJ „Żaczuś” zawierającej uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne podmiotu; 2) Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych; 3) Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy; 4) Znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy; umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników; 5) Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych; 6) Komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania; 7) Gotowość do samodoskonalenia, kreatywność, wysoka kultura osobista; 8) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań

Oferujemy/Warunki zatrudnienia

IV.  Warunki pracy: 1) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony; 2) Wymiar czasu pracy - 1 etat, 3) miejsce pracy - Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś”, ul. Bydgoska 19B, 30-056 Kraków 4) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku – 01.08.2022 r.

Oferta dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Klauzula o danych osobowych

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Studenckie Centrum Kariery moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez W/W podmiot (zgodnie z Ustawa z dn. 29 08 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, referencje, etc.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana pisemnie w każdym czasie. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ao prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizowania."