Aktualności

12.01.2018

Praca wakacyjna dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie Lato 2018


Praca wakacyjna dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie Lato 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje dokumenty studentów/uczniów spełniających kryteria naboru i zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech – Lato 2018.

link na stronie WUP, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje:

http://wupkrakow.praca.gov.pl/informacje-o-pracy-wakacyjnej-w-niemczech-dla-studentow-lato-2018

Komplet dokumentów (dostępny na stronie internetowej www.wup-krakow.pl) należy dostarczyć do 22 stycznia 2018 r. osobiście do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pocztą elektroniczną lub telefonicznie:

 

w Krakowie,
tel. 12 42 40 738 lub 735; e-mail: eures@wup-krakow.pl

 

 

Zespole Zamiejscowym
w Nowym Sączu

tel. 18 44 29 490, wew. 10;

e-mail: kkrzak@wup-krakow.pl

 

Zespole Zamiejscowym
w Tarnowie,

tel. 14 62 69 940 wew. 27;

email: aschab@wup-krakow.pl lub

wnie@wup-krakow.pl

 

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

 

 • studenci uczelni wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 09.2018r ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018;
 • deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji;
 • nie mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  (ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają  odmowę).

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 

 • 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2018” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez ucznia/studenta na pierwszej stronie „Bewerbung 2018”;
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów   „Immatrikulationsbescheinigung”   z pieczątką nagłówkową szkoły/uczelni oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.
 • Uczniowie/ Studenci którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

UWAGA:

 • Uczeń/student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie „Bewerbung 2018” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Uczniowie/Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania uczniów/studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Uczniowie/Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów/studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy uczeń/student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”.

 

 

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 

 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni/szkoły,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

 

 

Jednocześnie poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
  (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Uczeń/student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec uczeń/student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ uczniowie/studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi uczeń/student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 7. Uczniowie/studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne
z otrzymaniem zatrudnienia.

 

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów  będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018r.  Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne
z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.